Kako postati model, mo�?
�Stereotip, po katerem �enske osredoto�iti na njihov videz, in mo�ki - le intelektualni razvoj, postopoma umikajo v preteklost. Kot banalno �alo, da lahko ljudje privo��ijo dale� preka�ajo lepotni opico. Danes mladi ljudje so pripravljeni, da bi vizualno temelje za uspe�no kariero v modeliranje. In naravne danosti - to ni le hiter napredek na tem podro�ju. Pomembno je tudi znak, telesno pripravljenost in �elja, da bi neprestano fit. Kombinacija teh lastnosti daje prilo�nost za premagovanje dru�benih predsodkov in postal zgled mo�a.
Model poslovne - �irok pojem, ki lahko vklju�uje ne samo demonstracijo obla�ila in obutev na vzletno-pristajalnih stezah in fotografij, ampak sodelovanje v promocijah izdelkov in razli�nih lepotnih tekmovanjih. Poleg tega sta oba za�etnike in izku�ene modeli pogosto delajo v razli�nih javnih prireditev in zabave. Preprosto povedano, ni profesionalni modeli, ne more storiti veliko podro�ij sodobnega sveta, zato je verjetnost, da bi na�li svoje mesto na tem podro�ju, so skoraj vsi, ki jo �eli. Ampak, �e �enske na�in modeliranja dolgo hodil-, pot od mo�kih, je to �e vedno precej nova in ni tako preprosta.
�Kakovost mo�ki model,
Zgodovinsko gledano, dekleta iz otro�tva �eljo, da bi postala lepa model, spodbujati in obravnavati kot nekaj naravnega. Vendar ne vsak fant v njegovih najstni�kih letih priznali re�iti na podoben interes, zaradi strahu pred zasmehovanjem vrstnikov in celo odraslih. Tako pogosto mladi poskusite svojo roko postati model samo starej�i. To prispeva k zaupanju, obresti od nasprotnega spola in bolj zrel pogled stvari. Ampak s tem, ko je nekaj let, da bi lahko bil porabljen za pridobitev poklicnih izku�enj in poklicni razvoj, so bili izgubljeni.
Torej, �e je va� krog prijateljev precej visoka, vendar srame�ljivi fantje, �e vam ob�utek o njihovem �tevilu, poskusite �as za ogled njene zunanje podatke in Vsadek zaupanje. In opredeliti potencialni model, prihodnost ni te�ko, glede na naslednje mo�nosti:
 1. �Videz��teje, da je glavni, �e ne edini kriterij za dolo�anje mo�nost modela. Ta pristop ni dale� od resnice, ampak dvoumen. Dejstvo, da obstajajo mo�nosti za mo�ke kot tesen kot razvpitih dame 90/60/90. Seveda, �lovek lep v klasi�nem pomenu, da je la�je priti v poslovno modeliranje. Vendar funkcija modeliranje mo�ki je, da za razliko od �ensk, veliko bolj klasi�no ravnila niso pravilni, in ti zna�ilnost videz. Opomba mo�ke modele v ogla�evanju in modnih katalogov, le majhen del od njih ima odli�no sorazmerja obraza. Ve�ina zanimivo nekaj drugega: o�arljiv nasmeh, veliko pege in kodraste lase. Da karizmo in �arm - glavni pogoj mo�ki model, izgleda.
  Tip - to je zelo pomembno za mo�ke modele.�Na �alost, prekomerno telesno te�o in / ali invalidnosti ne bo posredovalo enotnega litje.�Vendar izbuljene mi�i�asto telo - tudi ni nuja.�Veliko bolj pomembno je, harmonije in plastike.�Rast mo�ki pod 185 cm ne bi smeli zapravljati �asa, da postane mo�ki, model, lahko pa si prizadevajo v fotografiji - in ogla�evalska industrija.�No, o splo�nih brutalnosti in mi�ice telesa - tam je toliko odvisno od posebnih pogojev in potreb oblikovalca litje.�Modne agencije ponavadi posku�ajo obdr�ati v svojih modelih baze razli�ne Typecasting in tanek, z mo�kim ne�en in celo �enski obrazne poteze modelov, vklju�no z veliko.�Poleg tega obstaja tak�na stvar, kot trend ali modna obrazu, ko za eno ali ve� sezon postajajo vse bolj priljubljene modele nekaterih potez.�Lahko uspe�no catch the eye zainteresirane Booker (specialist za iskanje vzorcev in delo z njimi) primeren �as.
  �Model zna�aja�- Drugi nastop po uspe�no orodje za gradnjo kariero v modeliranje. V nasprotju s splo�nim prepri�anjem, delovni model, ni enostavno, pa ni spro��en tempo v lepo obleko. Od profesionalnih modelov obeh spolov zahteva samodisciplino in psihi�no stabilnost. Prizori dan lahko traja ve� ur, celo dni za dokon�anje, in v tem �asu model poslu�no slediti navodilom fotograf, re�iser in stilist. Model naj mirno sprejeti dejstva, da se ji videz ni vedno pripada njo / njega. S sklenitvijo pogodbe z agencijo ali s podpisom sporazuma o sodelovanju pri dolo�enem projektu, model, se strinja, da ne bo spreminjal svoj videz na svoje, brez najemnin agenta in najemnika - ni upravi�en do, na primer, barvate lase ali narediti rez.
  Priljubljenih modelov potovati dlje �asa, do dela z dru�ino in prijatelji. Kon�no, kupci in agenti raje dela s vljuden in skromnih modelov, ne tistih, poredna na snemanju. Ko uni�uje ugled, tvegate ve� ne dobijo nobene delovne predlog. Zunanja skromnost ne bi smela posegati v notranje zaupanje, da bo pri�el v priro�ni za zaseden litje in bo prena�ati zavrnitev. Na podlagi teh zna�ilnosti umetnosti, humorja in drugih vrlin zna�aja, mo�ki modeli videti pomembno, vendar le opcija.
  Kako postati model, mo�?

  �Age.�Zaposlitev veliko top modelov je pri�lo le zato, ker v prihodnje zvezde mama in / ali o�e. Ti star�i ponosni na svoje potomce izrednega videza, otro�tvo ga odpeljali na avdicijah za Ogla�evalsko otro�kih izdelkov in obla�il. Odra��anja, ti "model" Modeling dojema kot nekaj, kar poznajo in naravno, organsko, ki se giblje od ene starostne skupine v drugo. Mo�je, ki so pri�li na poslovni model zavestno starosti, ne samo v tem okviru kot �enska. In pri 17 in 30 let delovnih mo�ki model, dobi dovolj naro�il. �e ve�, dobro urejene, eleganten mo�ki nad 40 let, se vrednotijo veliko ve� kot njihovi isti starostni �enske. �e vedno niso za�eli graditi bolj�e modeliranje kariero pred 16 leti �asa, da pridobijo potrebna znanja in izku�enj, da se kopi�ijo zadostno.
  �Izku�nje�- Tema, ki povzro�a veliko polemik v modeliranju okolja. Pojavljajo se na sti�i��u dveh pristopov. Na eni strani izrecnih modelov usposobljeni v specializiranih �olah, ki so predstavniki teh institucij. Po drugi strani pa - model brez diplome za�ela delati in dobil vse spretnosti neposredno v praksi. Vendar pa, kot vedno, je nekje vmes. �olske modeli ne morete boli, vendar ne zagotavlja poklicni uspeh. Dolo�ijo svoje zmogljivosti precej bolje, da gredo z ulivanjem in sli�ati mnenje izku�enih agentov, ki niso zainteresirani, da bi dobili mladih �olnine. V nasprotju s tem, koristno sredstvo za iskanje in odkrivanje obetavnih novih modelov, zato je po�teno oceniti svoj potencial.
  �Domov�posredno vplivajo na modele perspektive, �eprav je mo�ki, �eprav �enske. Vsaj, da je poslovni model razvija, kjer razvito modni industriji. To je razlog, zakaj CIS je skoraj v povojih, in ve�ina modelov raje graditi kariero na zahodu. �e modeliranje za vas - zanimiv hobi in na�in ogro�al bo zadostovalo zmogljivost lokalnih ogla�evalskih agencij in nacionalnih modnih tednov. �e je ve�ja ambicioznost in obstajajo na�rti za doseganje ve�je vi�ine karierne - je bolje, da se obrnejo na tuje agencije.
  �Men kariero v modeliranje
  Tudi nepou�ene opazovalec skrivnost modeliranje opazno, da je �enski modeli veliko, celo ve� krat bolj kot pri mo�kih. Tudi beseda "model" je v prvi vrsti povezana z �enskim poklicem. Razlogi za tak�no kvantitativno razliko na nekaj. Najprej, ta posebna narava spola. �enske so po naravi bolj verjetno, da obleko gor in zato kupujejo nove stvari. Ve� povpra�evanja - tam je ve� ponudbeno in ogla�evalskih izdelkov za �enske. Po drugi strani pa konkurenca med �enskih modelov zgoraj. Torej, ne izgubljajte �asa in si vzemite �as za prve korake do uspeha:
  1. �Bodite�- To je po�teno ovrednotiti svoje podatke in, �e je to potrebno, sprejme ustrezne ukrepe, da bi jih uskladili z zgoraj opisanimi standardi. Posebno pozornost nameniti ko�o in lase. Znebite se odve�ne te�e, �e razvaja va�e telo, pojdite v telovadnico. Priporo�ljivo je, da se odstranjevanje dlak vseh vidnih delih telesa. Toda ob istem �asu, poskusite, da ne bo spremenil v neke vrste plasti�nih lutk, najdete slog, ki vam najbolj soo�iti, in storiti vse, da bi jo bolj jasno poudariti. Be yourself - izku�eni Booker cenijo in i��ejo modele prav to.
   �Najdi agencijeKomu boste zaupali vam pomenijo. V velikih mestih ponavadi delajo na nekatere od teh organizacij, ki se lahko nau�ite o ogla�evanju. Njen donos redno, ko agencija izvaja odlitka, da bi na�li nove ljudi. Morate le, da pridejo do tak�nega pregleda in pokazati svojih najbolj�ih mo�eh. Dokler nisi podpi�e pogodbo s katero koli agencijo, imate pravico, da se udele�i avdicije v razli�ne organizacije in izpolnjujejo svoje Booker. Prej ali slej bo dobil ponudbo za sklenitev pogodbe in postala model agencije. Nekatere agencije vklju�ijo v svoje osnovnih modelih brez podpisa pogodbe, vendar ta praksa se po�asi izginjajo. Ne hitite za izdajo vrednostnih papirjev, dokler prepri�ana o zanesljivosti agenta in pozitivnega ugleda agencije. Raje podjetja z dolgoletnimi izku�njami in obse�nim portfeljem, ki vklju�uje tujega strelske predstave in sodelovanje s tujimi podjetji.
   Kako postati model, mo�?

   �Prijavite se za te�ajeDa ne more delovati kot del agencije ali lo�eno. Tam se boste nau�ili osnov dela, ki jih bo naredil v prihodnosti. Vloge razli�nih �ol se razlikujejo, vendar je treba vklju�iti pisti usposabljanje (stopni�kah ritem, razveljavitve in posebno vlogo v produkciji na razstavah), tahikardija (obna�anje pred kamero in videokamero glavni telesni polo�aj) in umetnost li�il (mo�ki �enski make-up veliko la�je, vendar �e vedno potrebno na sklop). Izpopolnjevanja vsebuje lekcije slog, moda zgodovine in drugih sorodnih disciplin, ki vam pomaga najti in prepri�ani v modeliranje. Obiskujejo te�aje, ki niso potrebne, �e �e imate delovne izku�nje ali �utite mo� storiti brez usposabljanja. Vendar bi znanje odve�, zato vidshtovhuytesya na lastno �eljo in / ali finan�ne sposobnosti.
   �Ustvari portfelj, Ta album (na papirju in v elektronski obliki), ki vsebujejo va�e fotografije na razli�ne na�ine. Dobra izhodi��na modela portfelja dokazuje utemeljenost svojega videza in vsestranskost. Bodite prepri�ani, da vsebujejo veliko portfelj portretne posnetke in nekaj celove�erni telesa v razli�nih pozah, druga�nem slogu obla�il. Pravilno sestavljen portfelj - mo�no orodje in trditev v modele casting konkurenci. Zna�ilno je, da po �olskih modelov vsi u�enci prejeli nekaj slik in dodatno nabrekne portfelj delovnih vzorcev. Obrnete se lahko tudi profesionalni fotograf slikal in naro�iti.
   �Sami spodbujajo�v naj�ir�em pomenu besede. Model - Ta zaposleni, katerih ustreznost je odvisna od njene dejavnosti. Torej, ne zamudite avdicije, ne prezreti klice in ponujajo va� agent sledi dogodke v svetu mode. Redno posodablja portfelja in izbolj�anje svoje sposobnosti. Globlje va�a udele�ba v svetu modeliranje - hitreje bo razviti svojo kariero v njej.
   Mo�ki niso �enske manj sposobne, da predstavljajo za kamere in pokazati obleke na pisti. �e �elite to narediti, jih je potrebno le premagati dvome in za�eli svojo pot v modeliranje. In �e se po�utite udobno v atmosferi razko�je, mode in bliskovne �arnice, vendar strokovno ekipo, pripravljeno, da se razvijajo, potem imate prilo�nost, da svoj svet modnega sveta. Veliko sre�e in dobre pogodbe! �
Яндекс.Метрика